تاریخ شروع گارانتی: 11-03-1400

تاریخ پایان گارانتی: 19-04-1400

SSD SAMSUNG 870 QVO 4T


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.