تاریخ شروع گارانتی: 26-04-1400

تاریخ پایان گارانتی: 27-10-1401

VGA ASUS PH-GT1030-O2G


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.