تاریخ شروع گارانتی: 06-11-1394

تاریخ پایان گارانتی: 06-11-1397

RAM 4 GB KINGSTON 1600 NOTEBOK


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.