تاریخ شروع گارانتی: 29-06-1394

تاریخ پایان گارانتی: 16-061395

عدم ارایه  کد ملی


Notice:
This goods had been sold in UAE and it has international waranty in UAE, Iran, Singapore and China.

نکته:
این کالا در امارات فروخته شده است و دارای گارانتی بین المللی در امارات، ایران، سنگاپور و چین می باشد.